החזרות

 מדיניות החזרות

  • המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"( ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א-2010 )להלן: "תקנות הגנת הצרכן"(, ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.
  • ביטול עסקה על ידי המזמין ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר- וזאת בתנאי מפורש כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, ושלא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווי מחיר. החברה היא שתכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות paypal יראו במזמין כמי שביצע את הביטול במועדים הנדרשים דלעיל, רק במידה וישלים את הפעולות המפורטות בסעיף 5.9 להלן בתוך המועדים הנ"ל.
  • בוטלה העסקה על ידי המזמין, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר כאמור, תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה, כאמור בסעיף 4.9 להלן. השבת התמורה, בגין מוצר שנרכש באמצעות paypal תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 5.9 להלן.
  • השבת מוצר אשר נרכש באמצעות כרטיס אשראי, תעשה על ידי המזמין, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, למשרדי החברה בכתובת : מלאכי 1 רמת גן מיקוד 5224642 ובאמצעות דואר רשום או שליח בלבד
  • זיכוי המזמין, במקרה של החזרת המוצר כאמור, ייעשה במעמד החזרת המוצר למשרדי החברה, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לדין )כלומר, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור וקבלת הסחורה במשרדי החברה (, וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2.9 לעיל. למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח בגין ההזמנה, בנסיבות של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.
  • השבת מוצר שנרכש באמצעות paypal ,תעשה על ידי המזמין באופן עצמאי, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, למשרדי החברה בכתובת : מלאכי 1 רמת גן מיקוד 5224642
  •  ביטול עסקת PAYPAL כאמור לעיל, תעשה בכפוף להצגת אישור ההזמנה )המתקבל דואר האלקטרוני של הרוכש באתר באמצעות PAYPAL )וכן חשבונית עסקה, אשר יוצגו במעמד ההחזרה כאמור. מובהר כי עם קבלת המוצר על ידי החברה במשרדי החברה כאמור לעיל, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה, ובכפוף לדין )כלומר, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור(, ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר )קרי, תכולת החבילה שנשלחה ו/אונמסרה על ידי המזמין למשרדי החברה( תואם לחשבונית העסקה, ובכפוף למצב המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.9 לעיל, תעביר החברה ל- paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי paypal וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי paypal . מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה )על תתי סעיפיו( חלות אך ורק במקרה של ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, באופן המפורט לעיל,. 
  •  בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יוחזר למזמין כספו, על ידי זיכוי כרטיס  האשראי/ זיכוי חשבון הפייפל, בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולדין.
  • מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו 1 ועוד 1 ב-%50 הנחה, או 3 ב- ש"ח - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי המוצר, אילו נרכש שלא בתנאי המבצע.