מדיניות פרטיות

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקתהמוצר לבית המזמין, וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים: במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או הקבוצה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/אונזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגעו ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמםלמלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד, או בכלל. במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין

המועד שבו הוצע המוצר לראשונה למכירה באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר לבית המזמין, שצוין בדף ההזמנה, או בהודעה שנמסרה למזמין. במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'. במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של

החברה ו/או הקבוצה, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/אובהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או הקבוצה ו/או שלהנהלת האתר ולרבות בקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 2.7 שלעיל.במידה והופרו בכל צורה שהיא, תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכיםהמחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.במידה ולמשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה ו/או למי מקבוצת החברות

כהגדרתה בסעיף 2.7 שלעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.1 במידה ולאחר שנשלחה למזמין הודעה על השלמת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. במקרה כזה, יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר

ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את העסקה. מובהר כי במידה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה, וחיוב כרטיס האשראי או חשבון ה-paypal של המזמין, לא תחשב העסקה כעסקה שהושלמה- וזאת בהתאם להוראות סעיף 2.6 שלעיל, ועל כן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה.במידה וחלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר

המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת. במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיוצ"ב. בוטלה עסקה, כאמור בסעיף זה, לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר. בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף 4.9 ו- 7.9 לעיל, לעניין החזרת

המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת. במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיוצ"ב. בוטלה עסקה, כאמור בסעיף זה, לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר. בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף 4.9 ו- 7.9 לעיל, לעניין החזרת

המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת. במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא